All Posts

Art

ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯ ರಚನೆ : ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಗೀರ ರವರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳಿಸಿದರು.

Christmas

Qæ¸Àä¸ï ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ದಿನಾಂಕ 25-12-2017 ರಂದು ¸ÀĪÀtðªÀÄÄT ¸ÀA¸ÀÌøwzsÁªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽AzÀ Qæ¸Àä¸ï ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ DZÁAiÀÄð qÁ||JA.£ÁUÀgÁdÄ, UÉÆÃ¥Á®¸Áé«Ä, ²æêÀÄw|| ¹.¦ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä, ¥ÉÆæ||ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮನ್ವಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು…

Dharmastala

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾ¢üಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತವಚನ.

Karanji

ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ತಾಲೂಕು ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಛದ್ಮವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Mahila Samvesha

ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾವೇಶ :- 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದಿನಾಂಕ 09-09-2017 ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಹಲ್ಯ ಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಸಂಘದವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಾಜ–ಧರ್ಮ–ಶಿಕ್ಷಣ–ರಾಜಕೀಯ–ನಾಯಕತ್ವ ಕುರಿತ ಸಂವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 300 ಮಹಿಳೆಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು,ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ರಾಜಕೀಯ…